Procedury ogólne - COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zspp.webd.pl. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone na terenie naszej placówki.

Rodzice/prawni opiekunowie, uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z zasadami funkcjonowania szkoły od 01.09.2020r. oraz ich przestrzegania.

 1. Rodzice do oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 2. Dzieci chore nie będą przyjmowane.
 3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka powinien zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 4. Wprowadza się zakaz przynoszenia do przedszkola i klas I-III zabawek i innych przedmiotów.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 6. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 7. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 8. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 9. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 10. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium (gabinet pielęgniarki) do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 11. W klasach nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek przez dzieci; decyzję o stosowaniu maseczki podejmuje rodzic / prawny opiekun.
 12. Podczas przerw, kiedy dzieci będą przebywać w strefach wspólnych, nakazuje się noszenie maseczek zakrywającej nos i usta.
 13. Uczniowie dojeżdżający do szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa podczas jazdy autobusem.
 14. Rodzice oraz uczniowie klas IV-VIII zobowiązani są przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się przy wejściach do placówki.
 15. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 16. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III, po przybyciu do szkoły myją dłonie.
 1. Wprowadza się zasady wejścia na teren szkoły:

- wejście od strony parkingu – uczniowie kl. V, VI A, VII B oraz dzieci z oddziału 0 A

- wejście od strony przedszkola – dzieci z grup przedszkolnych 0 B, 0 C

- główne wejście (byłe gimnazjum) – uczniowie kl. VI B, VII A, II, I.

- wejście od przodu (doniczka) –uczniowie kl. VIII, IV, III

- pierwsze wejście od bramy – dzieci z oddziału 0 D

 1. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 2. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje taka potrzeba. Prosimy           o przemyślany czas pobytu.
 3. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 4. Grupy przedszkolne oraz uczniowie klas I-VIII w trakcie zajęć przebywają w swoich salach pod opieką wyznaczonych nauczycieli. Dzieci przychodzą lub przyjeżdżają do szkoły o wyznaczonych godzinach, co wynika z organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Dzieci miejscowe przychodzą do szkoły o godz. 7:50.
 5. Wszystkie zajęcia uczniów danej klasy odbywają się w jednej sali z wyłączeniem lekcji wychowania fizycznego oraz informatyki.
 6. W klasach I-III nauczyciele indywidualnie regulują przerwy śródlekcyjne celem przewietrzenia sal.
 7. W związku z organizacją pracy w warunkach epidemii uczniowie podczas przerw pozostają pod opieką konkretnego nauczyciela, który sprawuje nadzór nad konkretną grupą i kontroluje dystans między uczniami oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.
 8. Uczniowie klas I-VIII spożywają przyniesione przez siebie śniadania podczas przerw        w swoich grupach oddziałowych.
 9. Przedszkolaki, które korzystają z przygotowanych przez pracownika szkoły śniadań oraz podwieczorków, jedzą je o stałych określonych porach w swoich grupach.
 10. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami danej grupy w zależności od warunków pogodowych często wychodzą na podwórko, aby umożliwić dzieciom spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
 11. Wychowawcy aktualizują możliwie najszybsze formy kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 12. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela przez kontakt mailowy, dziennik elektroniczny lub telefoniczny z nauczycielem.
 13. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Uczniowie oczekujący na autobus lub rodziców po zakończonych lekcjach udają się do świetlicy szkolnej.

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Pin It