Procedura nr 1 - Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 13/2020

z dnia 28 sierpnia  2020 r.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

 • Przyprowadzanie dziecka do szkoły
 1. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.
 2. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 m.
 5. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem.
 6. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 7. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 8. Dziecko do przedszkola i szkoły nie przynosi żadnych zabawek.
 9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 10. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę.
 11. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 12. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich  w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 13. Rodzic/prawny opiekun w sytuacji wyjątkowej przebywa na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 14. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez rodzica zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.
 • Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia klas IV – VIII  do domu ze szkoły.
 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna.
 3. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 5. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.
Pin It