Procedura nr 2 - Procedura pobytu i zabawy w sali w czasie zajęć dydaktycznych i zajęć świetlicowych.

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Dyrektora 13/ 2020

z dnia  28 sierpnia  2020 r.

 

 

Procedura pobytu i zabawy w sali w czasie zajęć dydaktycznych i zajęć świetlicowych.

 

 

 1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 2. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 3. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 4. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed wejściem do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 6. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 7. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
 8. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem i pudełkiem na używane przez dziecko zabawki/pomoce.
 9. Zabawki /pomoce używane przez ucznia/ przedszkolaka są odkładane do jego indywidualnego pudełka  i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.
 10. Uczniowie klas I – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 11. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.
 12. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.
Pin It