Procedura nr 4 - Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.

Załącznik nr 4

Do Zarządzenia Dyrektora 13/2020

z dnia  28 sierpnia  2020 r.

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem

Covid-19

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcję, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i stacją SANEPID.
 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 6. Nauczyciel otwiera okno.
 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie.
 8. Dziecko prowadzone jest do gabinetu pielęgniarki, gdzie wraz z pracownikiem pedagogicznym wyznaczonym przez Dyrektora czeka na rodziców.
 9. Nauczyciel dokładnie myje i dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny, instruuje dzieci, aby umyły  i zdezynfekowały ręce.
 10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
 12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia.
 13. Rodzic powinien poinformować Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

 

 

Pin It