Procedura nr 7 - Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej.

Załącznik nr 7

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 13/2020

z dnia  28 sierpnia  2020 r.

 

Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej.

 

 1. Pracownik firmy cateringowej, dostarczający posiłki i produkty do szkoły, jest zobowiązany poinformować intendenta telefonicznie lub mailowo o czasie planowanej dostawy.
 2. Pracownik firmy cateringowej dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej.
 3. Posiłki przewożone są w termosach transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym.
 4. Pracownik szkoły przyjmuje przywiezione posiłki w termosach w wejściu do bloku żywieniowego.
 5. Przed przyjęciem dostawy, pracownik kuchni jest zobowiązany przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
 6. Przywiezione posiłki w termosach transportowych, przed przekazaniem są dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika cateringu i następnie przekazane w miejsce wyznaczone w bloku żywieniowym.
 7. Po zakończonej procedurze dostawy posiłków do szkoły, powierzchnie dotykowe w pomieszczeniu, w którym odbywała się dostawa są dezynfekowane środkami dezynfekcyjnymi przez pracownika obsługi wskazanego przez Dyrektora.

Dystrybucja obiadów na czas epidemii COVID-19

 1. Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
 2. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego.
 3. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 4 dzieci z jednego oddziału.
 4. W miejscu wyznaczonym do wydawalnia posiłków pracownik wydaje obiad uczniom.
 5. Uczeń po odbiorze obiadu siada w wyznaczonym miejscu przy stole.
 6. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje talerz i sztućce.
 7. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła.
 8. Naczynia zużyte pracownik szkoły w pojemniku przekazuje do pracownika firmy cateringowej.
 9. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
 10. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieka nauczycieli grupy.
 11. Przygotowane w domu śniadanie, dziecko przynosi do szkoły. Owoce i warzywa przyniesione z domu muszą być umyte.

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19

 

 1. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem.
 2. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe pracownik wrzuca do kosza.
Pin It