Organizacja pracy przedszkola

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.     w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) organizacja pracy przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przedstawia się następująco:

  1. Nauczyciele pracujący w przedszkolu ustalają tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w oddziale (grupie), biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne  i możliwości psychofizyczne dzieci i uwzględniając w szczególności:

− równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia; dzienny rozkład zajęć oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne dziecka, jego wiek oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną,

− łączenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych z kształceniem bez ich użycia, − ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

− wskazywanie źródła użytych materiałów do pracy w postaci elektronicznej (np. link do piosenki).

  1. O ustalonym tygodniowym zakresie treści nauczania do zrealizowania w oddziale (grupie) wraz z podaniem źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać, nauczyciele poinformują wicedyrektora drogą elektroniczną w każdy poniedziałek.
Pin It