Informacje dla przedszkola

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Pisarzowicach

z dnia 25 marca 2020r.

do Rodziców w sprawie zdalnego nauczania

Na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zmianami);
 • 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami).

1.      Z dniem 25 marca 2020 r. w szkole rozpoczyna się zdalne nauczanie.

 1. Nauczyciele przedszkola ustalają wspólnie z rodzicami sposób codziennego kontaktowania się, wykorzystując następujące narzędzia:
 1. a) poczta elektroniczna,
 2. b) Messenger lub WhatsApp,
 3. d) inne.
 1. Nauczyciele przedszkola codziennie w godz. 8:00 – 12:00 wysyłają rodzicom propozycje zadań dla dzieci, które są przez nie wykonywane. Ustalają również, w jaki sposób przedszkolaki mogą się „pochwalić” wykonanymi pracami.
 2. Zadania z języka angielskiego w grupach 0 „b”, „c”, „d” przesyłane są w poniedziałek przez p. Monikę Zawiłowicz do wychowawców, a następnie odsyłane do rodziców.  Tak samo jest w przypadku religii w grupie 0”a”. Pani A. Sikora w każdy piątek przesyła propozycje zadań bezpośrednio do rodziców.
 3. Logopeda kontaktuje się z Rodzicami, wysyłając zadania do wykonania wychowawcom grup, w każdy piątek w godz. 8:00-13:00. W przypadku terapii indywidualnej logopeda osobiście kontaktuje się z Rodzicem/Opiekunem dziecka.
 4. W sytuacji, gdy Rodzic ma trudności z dostępem do komputera lub Internetu, ustala         z Nauczycielem, jaka inna forma komunikacji będzie najodpowiedniejsza. Jest możliwość, aby materiały przesłane do sekretariatu, zostały wydrukowane                    i przekazane Rodzicom/Opiekunom.
 5. Koordynatorami bezpośrednimi współpracy Nauczycieli z dziećmi /Rodzicami/Opiekunami w oddziałach „a”, ”b”, ”c” i „d” są Wychowawcy poszczególnych oddziałów.
 6. Nauczyciele oraz specjaliści zorganizują dodatkowe popołudniowe konsultacje wg zaproponowanego grafiku:
 1. Małgorzata Gajda – wtorek 16:00-17:00
 2. Anna Sieńkowska – codziennie 18:30-19:00
 3. Anna Pewińska – środa 17:00-18:00
 4. Katarzyna Krok – środa 16:00-17:00
 5. Arleta Sikora – piątek 17:00-18:00
 6. Katarzyna Adamkiewicz – wtorek 16:00-17:00
 7. Anna Ulatowska – poniedziałek 17:00-18:00
 8. Izabella Zarzycka – piątek 17:00-18:00
 1. Zadaniem rodziców jest:
 • Wspierać dziecko w utrzymaniu „przedszkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć.
 • W miarę możliwości zapewnić dziecku dostęp do komputera oraz Internetu.
 • Zapewnić dziecku miejsce sprzyjające skupieniu.
 • Zachęcać dziecko do higienicznego trybu „pracy” (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie pracy, najlepiej ruchowe).
 • Ograniczyć czynniki zakłócające pracę, np. korzystanie przez dziecko
  z różnych form rozrywki w czasie przerw w pracy.
 • Systematycznie odczytywać wiadomości od Wychowawców,
  a w sytuacjach problemowych korespondować z nauczycielami.
 1. Wszelkie uwagi dotyczące zdalnego nauczania Rodzic zgłasza drogą służbową online              /telefonicznie w następującej kolejności :

-Wychowawca oddziału przedszkolnego,

-Dyrektor szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Pisarzowicach

                                                                                       mgr Katarzyna Nawój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It