Zarządzenie NR 10/2019 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zarządzenie NR 10/2019

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.),


zarządza się co następuje:

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienna Góra.

4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Patryk Straus

 Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2019/2020

Regulamin zapisów w do przedszkola w Pisarzowicach 2019/2020

 POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Pisarzowicach

   
Pin It